Actievoorwaarden Wenscamper

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Multimate Helpt (hierna verder te noemen: de “Actie”) van DGN retail B.V., gevestigd aan Koninginneweg 1, 3871 JZ te Hoevelaken (“Multimate”).

Deelname
1.    Deelnemen aan de Actie kan alleen doormiddel van het opnemen van je klusboodschap voor iemand anders in de Multimate helpt camper.
2.    Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
3.    Door deel te nemen aan de Actie verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze spelvoorwaarden.
4.    Multimate stelt aan minderjarigen tot 18 jaar de voorwaarde dat zijn of haar ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.
5.    Medewerkers van Multimate, zuster-, moeder- of dochtermaatschappijen en partijen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie zijn uitgesloten van deelname. Ook partners of familie van deze medewerkers behoren hiertoe. Actieopzet en prijzen
6.    De actieperiode loopt van 2 december 2017 tot en met 31 december 2018.
7.    Om deel te nemen aan deze Actie dient de consument zijn/haar klus wens voor een ander (hierna te noemen: ‘Wens’) doormiddel van een videoboodschap in te spreken in de Multimate camper. Na ontvangst van de inzending waarin de Wens en motivatie van de Wens wordt beschreven, beoordeelt de jury van Multimate of de inzending past bij het karakter van de actie en of deze eventueel in aanmerking komt om in vervulling te laten gaan.
8.    De deelnemers van de actie krijgen persoonlijk bericht als zij zijn geselecteerd als winnaar van hun wens of de wens voor een ander. Multimate zal hiertoe persoonlijk contact over opnemen.
9.    De wijze waarop de Wens wordt ingevuld en uitgereikt zal worden ingevuld naar interpretatie van de jury van Multimate.
10.    Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De eventuele over de prijs verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Multimate die voor de afdracht van de kansspelbelasting zal zorg dragen.
11.    Wensen zullen een waarde hebben van maximaal € 1.000,- (zegge: duizend euro).
12.    De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
13. Het aantal stemmen weergegeven op de stempagina is niet bindend. DGN Retail behoudt zich het recht voor mocht blijken dat door fraude, manipulatie of technische redenen een foutief aantal is getoond, om de uitslag aan te passen.

Publiciteit
14.    Winnaars zijn zich ervan bewust dat er beeld- en geluidsopnamen (hierna: de “Opnamen”) zullen worden gemaakt van de Actie, en dan de Opnamen zullen worden uitgezonden op de Facebook pagina van Multimate. Door mee te doen aan de actie, verklaren winnaars hun medewerking te hebben gegeven voor het maken van Opnamen.
15.    Indien een winnaar een wens van een ander heeft opgegeven, garandeert de winnaar dat al het bovenstaande ook van toepassing is op hem/haar.

Privacy
16.    Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Multimate kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijvoorbeeld ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
17.    De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Multimate met inachtneming van de Multimate Privacy Policy, zoals deze is te vinden op de Website.
18.    De in verband met de Actie aan Multimate verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Hierbij geef je Multimate toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Indien van toepassing, word je de mogelijkheid geboden om in de toekomst per e-mail en/of sms informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Multimate en/of van derden die in en rond de programma’s en digitale extensies van Multimate adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc. indien je daarvoor je voorafgaande, ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven door het betreffende vakje aan te vinken.

Ingezonden Materiaal
19.    Indien de Actie met zich meebrengt dat je een foto, afbeelding, video- en/of geluidsfragmenten (hierna: “Ingezonden Materiaal”) moet inzenden, verklaar je dat deze materialen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van anderen en niet kwetsend, beledigend, racistisch, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen (kunnen) zijn. Wij hebben het recht om Ingezonden Materiaal te weigeren of onmiddellijk te verwijderen als (wij vermoeden dat) dit het geval is. Je vrijwaart Multimate voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun (intellectuele eigendoms) rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.

Aansprakelijkheid
20.    Multimate en aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Multimate.
21.    Multimate is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Multimate draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien.
22.    Multimate behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze spelvoorwaarden, overige voorwaarden, informatie en/of de prijs of prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat Multimate daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.
23.    Multimate behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
24.    De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Multimate, dit wil zeggen dat prijswinnaars niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeven te betalen.
25.    Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze spelvoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
26.    Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met de afdeling marketing van DGN retail (info@dgnretail.nl). Multimate streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Je ontvangt een telefonische of schriftelijke reactie met eventueel en uitsluitend ter beoordeling van Multimate een voorstel om de klacht op te lossen.